Oprócz porządkowania korespondencji ojca próbuję także zinwentaryzować zgromadzone przez niego dokumenty. Są to legitymacje, zaświadczenia, świadectwa, itp. dotyczące jego osoby oraz różnego rodzaju materiały w liczbie co najmniej kilku tysięcy, i kilka tysięcy fotografii, które wykorzystywał w swojej pracy.

Na tym etapie odnajdywane dokumenty spisuję kolejno, w układzie chronologicznym. Kiedyś, w przyszłości, może uda się je posegregować na oddzielne części dotyczące np. wykształcenia, życia rodzinnego, pracy zawodowej, pracy społecznej, pracy politycznej. W celu umożliwienia pełnego dostępu do tych dokumentów, będę je stopniowo przekazywać instytucjom zainteresowanym w ich przechowaniu.

Spisuję wszystkie dokumenty, także znajdujące się w archiwach innych niż moje domowe. Wiele z nich zapewne nie przedstawia większej wartości poznawczej, gdyż dotyczą spraw wydawałoby się obecnie błahych; przykładowo protokoły i sprawozdania z posiedzeń komisji adwokackich, rozliczenia kosztów wyjazdów członków Koła Emerytów i Rencistów przy Radzie Adwokackiej, itp. Dzisiaj mało ważne, kiedyś były jednak dla ojca zabezpieczeniem przed ewentualnymi szykanami ze strony różnych instytucji i władz, szykanami, których on i jego najbliżsi doświadczali wiele razy. Wycinki i odpisy artykułów z prasy zagranicznej, dostępnej w dzisiejszych czasach w bibliotekach, potwierdzają nie tylko szerokie zainteresowania ojca, lecz także jego liczne, dobrze kamuflowane kontakty ze znajomymi „za żelazną kurtyną”, a odnajdywane np. materiały szkoleniowe dla lektorów PZPR - źródło jego wiedzy o bieżących problemach w kraju, wiedzy przeznaczonej wg założeń tylko dla nielicznych „wybrańców”, do których ojciec na pewno nie należał.

Oprócz chęci w miarę pełnego scharakteryzowania postaci ojca o celowości spisania wszystkich materiałów zgromadzonych przez niego przekonują mnie także doniesienia o stratach, jakie ponoszą różne archiwa przy zmianie swoich siedzib lub zmianie zarządzającego zasobami archiwalnymi. Być może niektóre dokumenty ojca, dzisiaj mało istotne, w przyszłości będą stanowić cenne źródło informacji dla badaczy - historyków.

Powered by SobiPro
Free business joomla templates